Meteen naar de inhoud

Natuurkoöperaasje Baarderadiel

Natuerkooperaasje Baarderadiel

De Natuerkoöperaasje Baarderadiel (NkB) , stelt zich ten doel de belangen van zijn leden, die aan een vorm van natuurbeheer doen of dat ondersteunen, te behartigen en te streven naar behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in zijn werkgebied.

Van oudsher is de voormalige gemeente Baarderadiel e.o. een gebied dat zeer rijk is aan weidevogels. Het creëren van een goede leefomgeving voor deze vogels is leidend. In het open weidegebied zijn de maatregelen die daarvoor genomen worden ook gunstig voor overige fauna en flora.

Wezenlijke elementen zijn: behoud van de oude landschapsstructuur met zijn verkaveling en microreliëf, een hoog waterpeil met hier en daar plas-dras, een gezonde bodem met een rijk bodemleven, een kruidenrijke graszode en een predatiedruk, die onder controle is. Met deze elementen wil de NkB een robuust en zo veel mogelijk aaneengesloten gebied realiseren waar de habitat voor de weidevogels optimaal is.

De Natuerkoöperaasje Baarderadiel heeft op dit moment ruim 110 leden, waarvan meer dan 90 actief zijn met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of Particulier Natuurbeheer (PN) of met natuurbeheer op grond van compensatie voor stadsuitbreiding of aanleg van infrastructuur (Cb) of met een combinatie van deze beheersvormen. Tevens is de natuurterrein beherende organisatie Natuurmonumenten (NM) lid van de NkB.